28/8/12

Η πωληση αδειων φωτοβολταϊκων σταθμων ειναι παρανομη;

Τελευταία στον τύπο επαναλαμβάνεται συχνά το θέμα του παραεμπορίου πώλησης αδειών φωτοβολταϊκών πάρκων. Ωστόσο, η μεταβίβαση άδειας φωτοβολταϊκού σταθμού επιτρέπεται και προβλέπεται σύμφωνα με τον νόμο 3851/2010 άρθρο 2 παράγραφος 6 και άρθρο 2 παράγραφος 12.
Η νομιμότητα της συναλλαγής εξαρτάται από την εκτέλεση της σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο και από την ύπαρξη των ορθών παραστατικών.

Όπως συγκεκριμένα αναφέρει ο νόμος, επιτρέπεται η μεταβίβαση αδειών φωτοβολταϊκών σταθμών σε νομικά πρόσωπα, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από το μεταβιβάζον φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μεταφέρεται-πωλείται μια άδεια αλλά μεταβιβάζεται-πωλείται η εταιρεία που κατέχει την άδεια.
Όσο για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά πάρκα, απαγορεύεται η πώληση-μεταβίβαση για τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας τους (η λειτουργία ξεκινάει από την ημερομηνία σύνδεσης του πάρκου στο δίκτυο ΔΕΗ).  Μετά τα 5 χρόνια, ο σταθμός μπορεί νόμιμα να μεταβιβαστεί-πωληθεί.
Σχετική ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ της 30-07-2012

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ΑΔΜΗΕ γίνεται αποδέκτης μεγάλου αριθμού αιτημάτων κατόχων αδείας παραγωγής από ΑΠΕ για τροποποίηση υφιστάμενης προσφοράς σύνδεσης λόγω αλλαγής του καταστατικού των εταιρειών (μεταβολή στη μετοχική σύνθεση, αλλαγή στη νομική μορφή της εταιρείας, αλλαγή επωνυμίας κ.λ.π.) που συνοδεύονται από σχετική βεβαίωση της ΡΑΕ.
Στη περίπτωση αυτή και εφόσον οι υπόψη μεταβολές ουδόλως διαφοροποιούν τα τεχνικά στοιχεία του έργου οι ισχύουσες προσφορές σύνδεσης παραμένουν σε ισχύ ως έχουν χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση ή επανέκδοση τους.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως και εγκαίρως τον ΑΔΜΗΕ για κάθε μεταβολή στοιχείων των Αδειών Παραγωγής που αφορούν έργα αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερόμενων αλλαγών καταστατικών κλπ, όπως γίνεται έως σήμερα.

πληροφορίες στο link: www.admie.gr