5/12/11

B-KLIMA

Βιοκλιματικός - Ενεργειακός Σχεδιασμός

Το B-KLIMA είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για ενεργειακές μελέτες που αποβλέπει στην ορθολογική χρήση της ενέργειας στα κτίρια. Σχεδιασμένο με σύγχρονη Αρχιτεκτονική αντίληψη και προσφέροντας ποικιλία βιοκλιματικών παρεμβάσεων, το B-KLIMA στοχεύει στην βελτιστοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού, μεγιστοποιώντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Το πρόγραμμα, το οποίο είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας και τεχνογνωσίας της 4Μ στα Ενεργειακά, υιοθετεί τις πιο σύγχρονες και ενδεδειγμένες μεθόδους και τεχνικές ενεργειακών υπολογισμών, οι οποίες βρίσκονται στο πλαίσιο του ΚΟΧΕΕ (Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης & Εξοικονόμησης Ενέργειας). Μπορεί να λειτουργήσει είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνεργασία με τα πακέτα FINE και IDEA, δημιουργώντας έτσι τους δύο συνδυασμούς α) FINE-B-KLIMA (Ενεργειακός-Βιοκλιματικός Σχεδιασμός από την σκοπιά του Μηχανολόγου) και β) IDEA-B-KLIMA (Βιοκλιματικός-Ενεργειακός Σχεδιασμός από την σκοπιά του Αρχιτέκτονα).

Είναι φανερό οτι οι σύγχρονες απαιτήσεις ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, ιδιαίτερα για τις μεγάλες κατασκευές, δημιουργούν την ανάγκη για επέκταση και προσαρμογή των κλασσικών πακέτων λογισμικού θέρμανσης & κλιματισμού που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι μελετητές, στο πνεύμα του ΚΟΧΕΕ με έμφαση στην ενεργειακή ανάλυση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τον βιοκλιματικό σχεδιασμό. Η ανάγκη αυτή νοείται τόσο για τα νεοαναγειρόμενα κτίρια, όσο και για τα υφιστάμενα, όπου απαιτείται ειδική μελέτη για τις αναγκαίες επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης. Το πρόγραμμα B-KLIMA είναι έξυπνα σχεδιασμένο για να καλύπτει όλες τις παραπάνω ανάγκες και διακρίνεται από τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:
 • Μοντέλο πιστής αναπαράστασης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου και των μηχανισμών κατανάλωσης ενέργειας.
 • Ποικιλία επεμβάσεων βιοκλιματικού χαρακτήρα (θερμοκήπια, τοίχοι trombe, νυκτερινός αερισμός, γεωθερμία κλπ).
 • Ειδική αντιμετώπιση για Χειμώνα και Καλοκαίρι, αναλυτικά ανά ώρα και μήνα, με συνολική εικόνα ενεργειακής κατανάλωσης σε ετήσια βάση.
 • Χρήση μεθόδων και τεχνικών ακριβείας που έχουν υιοθετηθεί και από τον ΚΟΧΕΕ (Ευρωπαϊκό πρότυπο EN832 για θέρμανση, πρότυπα Ashrae για ψύξη) αποκλείοντας ξεπερασμένες, απλοϊκές μεθόδους που δεν είχαν λάβει υπόψη τους την εξέλιξη των Η/Υ.
 • Αξιόπιστα λεπτομερή Κλιματολογικά Στοιχεία (ΕΜΥ).
 • Παραγωγή δεικτών αξιολόγησης της ενεργειακής ταυτότητας και συμπεριφοράς του κτιρίου.
 • Εύκολη σύγκριση αποτελεσμάτων και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων ενεργειακού σχεδιασμού.
 • Εποπτικές εκτυπώσεις με πίνακες και διαγράμματα για συγκεντρωτική ή αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Το πρόγραμμα εξετάζει την ενεργειακή κατανάλωση σε ετήσια βάση, διακρίνοντας χωριστά και συνολικά τις δύο μεγάλες περιόδους κάλυψης των αναγκών Θέρμανσης και Ψύξης οποιασδήποτε κατασκευής. Πιο συγκεκριμένα:

Σε ότι αφορά στην περίοδο της Θέρμανσης
, το B-KLIMA εκτιμά με ακρίβεια την ενέργεια που απαιτείται για την θέρμανση ενός κτιρίου οδηγίες του προτύπου ΕΝ832. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζει τις απώλειες θερμότητας για σταθερή εσωτερική θερμοκρασία (set point) και την απαιτούμενη θερμότητα για την περίοδο θέρμανσης ή ανά μήνα. Έμμεσα, υποστηρίζει την συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών στον σχεδιασμό σε κτίρια όπου σκοπεύεται να γίνουν ειδικές παρεμβάσεις ή να εφαρμοστούν αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού, θέματα στα οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα ο νέος κανονισμός. Σε ότι αφορά στο υπολογιστικό υπόβαθρο, πραγματοποιούνται πλήρεις και αναλυτικοί υπολογισμοί, που σε αντίθεση με το -γνωστό στους περισσότερους- πρότυπο DIN 4701, λαμβάνουν υπόψη κάθε ενεργειακό παράγοντα απώλειας ή κερδών. Έτσι, πέρα από τις απώλειες λόγω θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων στις οποίες λαμβάνονται υπόψη και οι θερμογέφυρες, το πρόγραμμα υπολογίζει:

Τις Θερμικές απώλειες και τα Ηλιακά Κέρδη για

 • Θερμοκήπια
 • Τοίχους Trombe
 • Τοίχους Μάζας
Την παροχή αέρα στο κτίριο από
 • Χαραμάδες
 • Φυσικό αερισμό
 • Συστήματα μηχανικού αερισμού
 • Εναλλάκτες θερμότητας
 • Νυχτερινό Αερισμό
 • Γεωθερμία
Τα Εσωτερικά θερμικά κέρδη από
 • Φωτισμό
 • Άτομα
 • Συσκευές
 • Τα Ηλιακά κέρδη
 • Επίδραση της λειτουργίας με διακοπές
Σε ότι αφορά στην περίοδο του Κλιματισμού, το B-KLIMA υπολογίζει την κατανάλωση για την ψύξη του κτιρίου με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια, σύμφωνα με την μεθοδολογία της Ashrae, η οποία άλλωστε προτείνεται και από τον ΚΟΧΕΕ. Ειδικότερα, υπολογίζει την καταναλισκόμενη ενέργεια που απαιτείται λόγω απωλειών από:
 • Θερμοπερατότητες και θερμογέφυρες
 • Ηλιακά Φορτία
 • Εσωτερικά Φορτία
 • Φωτισμό
 • Άτομα
 • Συσκευές
 • Συστήματα Αερισμού
 • Φυσικός Αερισμός
 • Μηχανικός Αερισμός
 • Νυχτερινός Αερισμός
 • Γεωθερμία
 • Επίδραση της λειτουργίας με διακοπές


www.4m.gr