9/12/11

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ


Η συγκεκριµένη oδηγία προβλέπει την ενεργειακή επιθεώρηση των κτιρίων και των
εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού από ανεξάρτητους διαπιστευµένους
εµπειρογνώµονες, που ονοµάζονται Ενεργειακοί Επιθεωρητές. (Α) Λογισμικό του DoorBlower(B) Εγκατάσταση DoorBlower, (Γ) Εικόνα από θερμογραφική κάμερα, (Δ) Θερμόμετρο μέτρησης θερμοκρασίας αέρα (Ε) Θερμόμετρο μέτρησης θερμοκρασίας υλικούΟι επιθεωρητές  με τον παραπάνω εξοπλισμό διαπιστώνουν την κατάσταση της μόνωσης του κελύφους, της μόνωση δώματος, την απόδοση λέβητα, την διαρροή αέρα από κουφώματα και θερμογέφυρες.  Επίσης οι επιθεωρητές με τη βοήθεια των χρηστών συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο που δίνει πληροφορίες για τη καθημερινή χρήση της κατοικίας ή του κτιρίου και παρέχουν πληροφορίες (αν είναι διαθέσιμες) όπως σχέδια, λογαριασμοί ΔΕΗ, πετρελαίου κ.λ.π.

Με την ολοκλήρωση της επί τόπου ενεργειακής επιθεώρησης γίνεται η επεξεργασία όλων των στοιχείων.  Η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τα ASHRAE standards, τις φόρμουλες που βασίζονται σε θερμοημέρες καθώς και με λογισμικά όπως το  buildesk. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών αναδεικνύουν πως επιδρούν (ποσοτικά) τα διάφορα στοιχεία του κελύφους και μηχανημάτων στην κατανάλωση ενέργειας.  Για κάθε πρόβλημα προτείνεται συγκεκριμένη κατασκευαστική επέμβαση για την όποια ο χρήστης της κατοικίας ή του κτιρίου θα γνωρίζει εκ των προτέρων την αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣκοπός της ενεργειακής ανάλυσης είναι να υπολογίσει με ακρίβεια την θερμική απόδοση ενός κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργειακές απαιτήσεις και τις θερμικές μεταβολές του κτιρίου. Στην ενεργειακή ανάλυση λαμβάνονται υπ’ όψιν η μόνωση του κτιρίου, οι ιδιότητες των τζαμιών, το φυσικό φως, ο φυσικός αερισμός, ο σκιασμός κλπ.  Επιπλέον υπολογίζονται τα ενεργειακά οφέλη από παρεμβολές στο σύστημα φωτισμού του κτιρίου (πχ. Σύστημα dimming στα φωτιστικά).      


Η ενεργειακή ανάλυση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ΄΄Energy Plus΄΄ το οποίο βασίζεται σε ένα ωριαίο δυναμικό μοντέλο για ένα τυπικό μετεωρολογικό έτος της Αθήνας. 

Κατά το αρχικό στάδιο της ανάλυσης δημιουργείται το βασικό σενάριο, το οποίο αντικατοπτρίζει την υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου.  Οι υπολογισμοί της εξοικονόμησης ενέργειας πραγματοποιούνται συγκρίνοντας το βασικό σενάριο του κτιρίου με διάφορα προτεινόμενα σενάρια (Γράφημα 1, και Γράφημα2).  Τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης ενέργειας από την ενεργειακή ανάλυση αποτελούν μια πολύ καλή εκτίμηση. Η ενεργειακή ανάλυση δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, αλλά και στους σχεδιαστές του, να επιλέξουν τεχνικές προδιαγραφές ανάλογα με την ενεργειακή επίπτωση τους στο κτίριο..Γράφημα 1: Τελική ενεργειακή κατανάλωση ενέργειας (για το κτίριο eco) για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό για το σύνολο των υπό μελέτη σεναρίων (όπου ΣΑ: Σενάριο Αναφοράς και ΠΣ: Προτεινόμενο Σενάριο) και η αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας.Ενεργειακές απαιτήσεις (για το κτίριο eco) για θέρμανση, ψύξη και φωτισμό και τελική ενεργειακή κατανάλωση για τα υπό μελέτη σενάρια (Προτεινόμενο Σενάριο σε κόκκινο πλαίσιο).


kanetoprasino.gr